Wat is integriteit

Wat is Integriteit? Is het hot or not?

De afgelopen maanden hebben we het allemaal wel een keer voorbij zien komen en dat is integriteit. Binnen het huidige economische landschap zijn er zelfs bedrijven die bewust geen werkzaamheden, onder eigen vlag, uitvoeren in landen waar omkoping normaal is. Maar wat is integriteit nou precies? In de literatuur worden er woorden als ‘goede trouw’, ‘rechtschapen’ maar ook ‘onomkoopbaar, zich niet laten corrumperen voor geld, seks of macht’ aangehangen.

In mijn optiek zijn HR en integriteit nauw met elkaar verbonden. We hebben het hier immers over het handelen in je functie uit naam van je bedrijf of onderneming. Dit op  adequate en zorgvuldige manier, met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid en geldende regels. In die laatste zinnen staat nogal wat, immers de werknemer is op grond van art. 7:611 BW gehouden zich als goed werknemer te gedragen.

Integriteit bij de multinationals

Grote ondernemingen zoals bijvoorbeeld een Shell of een GE hebben maatregelen genomen om de integriteit van hun bedrijf te beschermen. Bij Shell is er een gedragscode opgesteld. Deze heeft ook toepasselijk de naam  ‘om u te helpen onze Kernwaarden en Beleidsuitgangspunten na te leven’. GE heeft het ‘The Spirit & The Letter Always with unyielding integrity’ genoemd. Nu zit u natuurlijk niet te wachten op voorbeelden van multinationals, u bent immers een MKB’er. Maar ook u als MKB’er kan een gedragscode opstellen en veel leren van voornoemde documenten.

Een snelle oplossing voor het vraagstuk integriteit is er niet. Het enige wat u kunt doen is ervoor zorgen dat u en uw medewerker(s), immers u moet zelf het goede voorbeeld geven, zich houden aan enkele regels. Deze regels kunt u in een integriteitdocument vastleggen en beide ondertekenen. Vergeet dan niet om er in uw arbeidsovereenkomst naar te verwijzen en het onderwerp integriteit in ieder geval eenmaal per jaar ter sprake te brengen tijdens de cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Zo heeft u op een simpele wijze het vraagstuk integriteit in uw organisatie geborgd.

Wat is integriteit

Grofweg is integriteit in 2 hoofdzaken te onderscheiden; het gevoel en het doen rechtschapen, goede trouw, de mate waarin de gegevens in overeenstemming zijn met het afgebeelde deel van de realiteit, waarbij niets ten onrechte is toegevoegd, verdwenen of achtergehouden. Maar ook onomkoopbaar, zich niet laten corrumperen voor geld, seks of macht. Met integriteit – of integer handelen – wordt bedoeld dat je je functie adequaat en zorgvuldig uitoefent, met inachtneming van je verantwoordelijkheden en de geldende regels.

Mareille is een strategisch, betrokken en zeer ervaren HR adviseur met ondernemersbloed, die werknemers en werkgevers op het gebied van HR- en salarisvraagstukken adviseert.